Adatvédelmi Nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelő Megnevezése, Elérhetősége:

Adatkezelő: DRM Hungary Kft

Cégjegyzékszám:

Adószám: 24221540-2-42

Székhely: 1174 Budapest Kvasz András u.14.

E-mail: info@drm-hungary.hu

Szerverüzemeltető (tárhelyszolgáltató):

Neve: Eszközbeszerzés Kft

Székhelye: 6065 Lakitelek, Szikra Tanya 195.

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Ügyvezető: Szilágyi Zoltán

Kapcsolattartó:

E-mail: info@eszkozbeszerzeskft.com

Telefonszám: +36 70 422 1712

Az általa végzett művelet: Weboldal tárhelyszolgáltatás

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

A Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései alapján készült.

A DRM Hungary Kft (a továbbiakban: Társaság), mint Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Társaság, mint Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált személyek által megadott, a Társaság által kezelt személyes adatokat.

Az adatok tárolása szerződés alapján a tárhelyszolgáltató szerverüzemeltetőnél, mint Adatfeldolgozónál történik. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az Adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az Adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján láthatja el.

A Kezelt adatok köre az adatvédelmi nyilatkozat alapján

Honlapra történő látogatás esetén a következő adatok kerülnek kezelésre:

Személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím), dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe, valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok.

A weblap megtekintése

A https://drm-hungary.hu/weboldalon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, böngészőjének típusa, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A fenti adatok a weboldalt meglátogató személy azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a weblapszolgáltató és a Társaság egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

A weblapon, mint az elérhető más honlapok döntő többségén is, úgynevezett „cookie” -k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybevételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A weblapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

A weblap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődés esetén a kezelt adatok köre:

Név,

E-mail cím,

Telefonszám,

Érintett által küldött üzenet, általa az üzenetben megadott egyéb adatok (Pl.: telefonszám, másodlagos e-mail cím, lakcím, tartózkodási hely). Amennyiben érintett olyan személyes adatot ad meg a szabadon kitölthető üzenetben, amely nem szükséges ahhoz, hogy Adatkezelő a honlapon elérhető funkció céljához igazodva kezelje a személyes adatot, Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a szükségtelen személyes adat törléséről. Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: A személyes adatok megadása az Érintett döntésén múlik, azonban név és e-mail cím hiányában az üzenetet nem tudja elküldeni.

 

A DRM Hungary Kft honlapján, a “Kapcsolat” menüpont alatt lehetőséget biztosít arra, hogy a weblapját látogatók kérést, kérdést, véleményt, észrevételeket fogalmazzanak meg, illetve megrendelést adjanak le. Ha szükség van további információra vagy hogyan kell egy iratkezelési folyamatot felépíteni akkor kattintson ide és vegye fel a kapcsolatot velünk az oldalakon található linkek egyikén, és mi rövidesen keresni fogjuk!

Az adatkezelés jogalapja: A megrendelést, kérdést, véleményt, észrevételt beküldeni szándékozó személy önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett az adatkezelési tájékoztató megismerése után, az arra szolgáló mező bejelölésével önként hozzájárulását adja adatainak tárolásához és azok kezeléséhez.

 

Az adatkezelés célja: Lehetőség biztosítása megrendelés, kérdés, vélemény, észrevétel (együttesen üzenet) beküldéséhez, és a kapcsolattartás a válaszadáshoz.

A kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet.

Az érintettek köre: A megrendelést, kérést, kérdést, véleményt, észrevételt beküldő személyek.

Az adatkezelés időtartama: A megrendelést, kérdést, véleményt, észrevételt beküldő személy által történő visszavonásáig, az üzenet tartalmától függően annak megválaszolásáig, illetőleg legfeljebb 1 évig.

Érintettek Köre

A https://drm-hungary.hu weboldalt látogató felhasználók, érdeklődők, az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

 

Gyermekek

A szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

Az Adatkezelés Időtartama

Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

Az Adatok Megismerésére Jogosultak Köre

A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő és adatfeldolgozó kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Automata Döntéshozatal

Adatkezelő nem alkalmaz automata döntéshozatali rendszert.

 

Az Érintettek Jogai az adatvédelmi nyilatkozat alapján

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti az Adatkezelőnél:

kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,

kérheti adatainak helyesbítését

kérheti személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását,

tiltakozhat az adatkezelés ellen

kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.

rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.

rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgálja a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is – és az adatokat zárolja. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

Amennyiben az Érintett a Szervezet által meghozott döntéssel nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Tájékoztatás Költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 

Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj

A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.

Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

Tájékoztatás Megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy a Szervezet mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

Tiltakozáshoz Való Jog az adatvédelmi nyilatkozat szerint

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

Adattovábbítás Harmadik Országba Vagy Nemzetközi Szervezet Részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

Adatvédelmi Nyilatkozatról Szóló Tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintett adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintett adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintett adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre az érintetett tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.